رسیدگی به شکایات

کلیه مسافران و همراهان محترم می توانند از طریق شماره تلفن ٠١١٤٤٢٣٢٠٩3 - ٠١١٤٤٢٣٢٠٩٤  نسبت به شکایات خود اقدام نمایند.
ما متعهدیم تا نسبت به پیگیری کلیه انتقادات و شکایات واصله تا حصول نتیجه و در راستای بهبود کیفی خدماتمان اقدام نموده و از هیچ تلاش و کوششی ، دریغ ننمائیم.